OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU W FIRMIE „SAN-BUS”

PRZEWOŹNIK

Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Godziny wyjazdu i przyjazdu wykazane w rozkładach jazdy mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym itp.), ani wynikające z nich dalsze, bliżej nieokreślone skutki. Przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu w przypadku przerwania jazdy na skutek awarii autobusu i niemożności kontynuowania jazdy. W razie konieczności Przewoźnik może zmieniać kolejnych wykonawców usługi przewozu, dokonać zmiany autokaru oraz może, w sytuacjach wyjątkowych, zmienić lub pominąć miejsca zatrzymania uwidocznione w bilecie lub rozkładach jazdy. Obsługa autokaru ma prawo usunąć osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwym, odurzenia narkotycznego lub utrudniające wykonywanie przewozu bez zwrotu kosztów biletu. W autokarze obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów (dotyczy to również toalety) i picia napojów alkoholowych. Przewożenie zwierząt jest zabronione z wyjątkiem psów przewodników.

PASAŻER

Pasażer jest obowiązany do posiadania ważnego biletu bądź rezerwacji miejsca. Ma obowiązek stawić się na przystanku 15 minut przed planowanym odjazdem autobusu. W trakcie podróży pasażerowie proszeni są o zachowanie swojego biletu do kontroli. Pasażer jest odpowiedzialny za umieszczenie swojego bagażu i zajęcie miejsca we właściwym autokarze. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone w miejscach określonych w rozkładzie jazdy oraz wskazanych przez kierowcę autobusu. Dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W wieku od 12 do 16 lat dzieci mogą podróżować samodzielnie, muszą jednak posiadać dokument “Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej”, podpisany przez rodzica bądź opiekuna prawnego. Podróżny ma obowiązek przestrzegania zaleceń obsługi autokaru. Wykupienie biletu przez podróżnego jest jednoznaczne z akceptacją warunków przewozu.

REZERWACJE

Rezerwacji miejsc dokonuje się w siedzibie firmy lub u wyznaczonych przedstawicieli. Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej z podaniem imienia i nazwiska, daty wyjazdu, miejsca wyjazdu i numeru telefonu.

BILET

W trakcie podróży pasażerowie proszeni są o zachowanie swojego biletu do kontroli. Klient może wykupić bilet w biurze firmy lub za pośrednictwem systemu on-line, dostępnego na naszej stronie internetowej oraz u wyznaczonych przedstawicieli najwcześniej na jeden miesiąc przed wyjazdem. Przejazd może być opłacony również bezpośrednio u kierowcy w autokarze. Pasażer może wykupić bilet w jedną stronę lub od razu w obie korzystając ze zniżki. Odległość dla biletów dwustronnych (wyjazd – powrót) nie może być dłuższa niż 3 miesiące.

ZMIANY NA BILECIE, REZYGNACJE I ZWROT KOSZTÓW

Za zmiany na bilecie nie są pobierane opłaty (można dokonywać maksymalnie do 12 godzin przed planowanym odjazdem). W przypadku rezygnacji z wyjazdu zwrotów kosztów biletu dokonuje biuro, w którym bilet został zakupiony, potrącane zostaje 20% kwoty brutto. Bilety można zwracać maksymalnie do 12 godzin przed planowanym odjazdem po tym czasie zwrot nie jest możliwy. W przypadku biletu w obie strony kwota zwracana równa się różnicy pomiędzy całkowitą ceną biletu a ceną biletu jednostronnego obniżonej o wyżej wymienione potracenia. Bilety promocyjne zakupione on-line nie podlegają zmianom. Zwrot biletów promocyjnych i zmiana daty są niemożliwe.

GODZINY ODJAZDU I PRZERWY

Pasażerowie proszeni są o zgłoszenie się do wyjazdu najpóźniej 15 minut przed przewidzianym odjazdem autokaru. Kierowca nie ma obowiązku przedłużenia przerwy ze względu na spóźnienia pasażerów.

ZNIŻKI

Są stosowane przy zakupie biletu on-line w obydwie strony. Honorujemy ulgi ustawowe (wyłącznie przy płatności u kierowcy oraz w kasie dworca MDA w Krakowie). Przewidziano również indywidualne zniżki dla stałych klientów oraz promocje.

BAGAŻE

Każdy pasażer z opłaconym biletem ma prawo do bezpłatnego przewozu 1 sztuki bagażu o wadze do 30 kg i o wymiarach nie większych niż 80 x 60 x 40 cm oraz niewielkiego bagażu podręcznego. Obsługa autokaru może przyjąć do przewozu dodatkowy bagaż za opłatą. Ponieważ odpowiedzialność przewoźnika za przewożony bagaż jest ograniczona pasażerowie proszeni są o nie przewożenie wartościowych rzeczy w głównym bagażu. W przypadku utraty bagażu z winy przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu nie może przekroczyć wartości biletu. Bagaż o wysokiej wartości powinien być przez Pasażera ubezpieczony na jego koszt. Przedmioty pozostawione w autobusie przez nieuwagę Pasażera nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.

REKLAMACJE

Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej mogą być zgłaszane w okresie do jednego miesiąca od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest opisanie zaistniałych okoliczności, wnoszone zastrzeżenia, ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia, itp., i należy je kierować listownie na adres firmy: 38-623 Uherce Mineralne, Zwierzyń 13B, osobiście lub za pośrednictwem agenta, u którego zakupiono bilet. Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy: – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.), – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).Używamy ciasteczek na tej domenie (tak są one smacze :))

Potwierdź że możemy wykorzystywać te ciasteczka. Oczywiście możesz się nie zgodzić na to, ciasteczka są wykorzystywane przez nas do analizy ruchu na stronie oraz do formularzy kontaktowych :)